Kontakt

Místní Agenda 21

Na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992 bylo konstatováno, že ohrožení udržitelného rozvoje nabylo takových rozměrů a takového charakteru, že jej nelze řešit jen v globálním měřítku. Je potřeba do plánování a do rozhodovacích procesů zapojit místní iniciativy a širokou veřejnost, které mají díky znalosti místních poměrů a potřeb velký potenciál pomoci místním orgánům veřejné správy při stanovování vhodných konkrétních cílů při tvorbě strategií a koncepcí a při implementaci národních politik. Místní orgány veřejné správy jsou lidem nejbližší, sehrávají důležitou roli ve výchově, mobilizaci a komunikaci. V rámci místní Agendy 21 by měly umožnit občanům participaci na plánování a rozhodování v obci a co nejvíce zohledňovat požadavky veřejnosti.

Tyto myšlenky byly shrnuty v dokumentu Agenda 21. Jde o globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Právě tento dokument obsahuje vymezení toho, oč v místní Agendě 21 (dále také MA21) jde především.

Nezastupitelnou a nenahraditelnou roli v MA21 hraje místní veřejná správa. Bez její otevřené politiky je nemyslitelné, aby vznikla dlouhodobá strategie, která bude dostatečně efektivní, koncepční a schopná pružně reagovat na změny aktuálních podmínek. Samotná veřejná správa nezajistí účinnou místní Agendu 21 bez spolupráce s místními neziskovými organizacemi, spolky, podnikateli, školskými zařízeními, zdravotnickými a sociálními institucemi a řadou dalších subjektů, včetně široké veřejnosti.

Místní Agenda 21 je také metodou řízení kvality ve veřejné správě. Tuto metodu celorepublikově zastřešuje Rada vlády pro udržitelný rozvoj. Pracovní skupina tohoto orgánu (PS RVUR pro MA21), v rámci které se sešla řada odborníků z řad ministerstev, krajů, obcí i NNO, vydala sadu Kriterií MA21 pro posuzování a měření kvality MA21. Jde o soubor standardizovaných indikátorů, umožňující zjistit, zda je MA21 vůbec v činnosti místních úřadů přítomna, a posoudit její kvalitu. Tato metoda byla přijata Ministerstvem vnitra ČR mezi oficiální metody zvyšování kvality ve veřejné správě.

Kritéria MA21 jsou stanovena odlišně pro obce do 2000 obyvatel, nad 2000 obyvatel, pro velká města s městskými částmi nebo obvody, pro kraje a pro mikroregiony. Nejnižší úroveň je kategorie Zájemce a dále jsou každoročně udělovány kategorie D až A, přičemž kategorie A je nejvyšší. Přesný přehled kritérií pro jednotlivé skupiny je k dispozici na www.ma21.cz.

Naplňování předepsaných ukazatelů kategorií D, C, B, A je vlastně dokládáním výstupů z celoroční činnosti úřadů místních samospráv pro udělení certifikátu. Většina ukazatelů se musí plnit každým kalendářním rokem znovu a pro zisk vyšší kategorie je nutno splnit každoročně i všechny ukazatele nižších kategorií. K evidenci slouží oficiální databáze místních Agend 21, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí ČR. Registrace do databáze MA21 je zdarma.

MA21 je dlouhodobý proces. Je důležité, aby municipalita plně přijala a zautomatizovala základní procesy – komunikaci s veřejností, spolupráce s občanským a podnikatelským sektorem, spojení zájmů životního prostředí se zájmy sociálními a ekonomickými, informovanost obyvatel apod.

Společnost MCN, o.p.s. zpracovala na základě svých zkušeností kroky, jak se zapojit do místní Agendy 21.

Možnosti spolupráce:

  • koordinace vstupu do MA21
  • koordinace postupu v MA21
  • produkční zajištění diskusních akcí, fór, kulatých stolů
  • konzultace aktivit MA21