Kontakt

Projektový management

Rozsah práce na projektu:

 • Podrobná analýza potřeb obce, městské části, podnikatelského subjektu, neziskové organizace
 • Zpracování projektů v součinnosti s požadavky klienta
 • Vyhledání optimálního způsobu financování (banky, granty, dotační tituly)
 • Vypracování vstupní analýzy rizik
 • Zpracování projektu – tzn. elektronická žádost, Studie proveditelnosti, Cost benefit analýza – Analýza výnosů a nákladů, Logický rámec
 • Zajištění všech příloh projektu, ověření jejich správnosti
 • Posouzení ekonomické návratnosti projektu, současné a budoucí cash flow
 • Vypracování finančního plánu projektu
 • Zpracování podnikatelského záměru včetně potřebných smluvních dokumentů
 • Zajištění posouzení vlivu na životní prostředí
 • Nepřetržité sledování harmonogramu projektu
 • Aktivní komunikace s řídícími orgány, implementačními agenturami, kraji, městy
 • Konzultace a komunikace na profesionální úrovni
 • Konzultace k vypsání a realizaci veřejných zakázek
 • Zajištění tvorby rezervního fondu a bezpečné zhodnocení investic
 • Koordinace projektů s přesahem jedné obce (mikroregion), instituce
 • Spolupráce při realizaci a následné udržitelnosti projektu (administrace, monitoring, předcházení rizik)